• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Przedszkola nr 11 w Tarnowskich Górach

   jest pan Sławomir Głaz, email: kontakt@sefo.pl

   Informacja_RODO(1).pdf

   RODO

   • INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W  PRZEDSZKOLU NR 11

    W TARNOWSKICH GÓRACH

    Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy Państwa Rodziców
    i Opiekunów oraz Uczniów, że Administratorem danych osobowych w Przedszkolu Nr 11
    w Tarnowskich Górach, ul. Mickiewicza 18 jest Dyrektor Szkoły.

    Dane osobowe Państwa zbierane są i przetwarzane w zakresie dydaktyczno- wychowawczo – opiekuńczej działalności Przedszkola Nr 11 w Tarnowskich Górach oraz w określonych sytuacjach, o których uczniowie są dodatkowo informowani w celu promocji sukcesów uczniów i osiągnięć Szkoły.

    Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualnienia czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawidłowe. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom — z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

    W razie nieprawidłowości w zakresie dysponowania danymi przez Szkołę przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Dane osobowe uczniów będą przetwarzane, dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Cofnięcie zgody powinno być dokonane w formie pisemnej.

    Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.

    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Nr 11 w Tarnowskich Górach

    Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Sławomir Głaz,

    adres e-mail: kontakt@sefo.pl